REGULAMIN LABOLATORIUM WYSIŁKU FIZYCZNEGO

 1. Za organizację sali i wyposażenia do przeprowadzania badań oraz treningów odpowiedzialny jest Manager Laboratorium Athletics Lab (dalej ALab).
 2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przystąpić do badania/treningu za wiedzą i pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Korzystanie ze sprzętu odbywa się zgodnie z zaleceniami trenera ALab.
 4. Do pomiarów oraz badań mogą przystąpić osoby albo posiadające zaświadczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego i badań wydolnościowych, lub po podpisaniu oświadczenia, w którym decydują się na w/w badania i treningi na własną odpowiedzialność.
 5. Za przygotowanie sprzętu i odpowiedni przebieg badań czynnościowo-wysiłkowych oraz obsługę aparatury odpowiedzialny jest specjalista ALab przeprowadzający badanie/ trening.
 6. Przed badaniem sprzęt musi być odpowiednio przygotowany i dostosowany do badanego.
 7. Uczestnik badania/treningu musi być ubrany w stój sportowy oraz obuwie sportowe, a odzież i rzeczy osobiste pozostawia w przydzielonej szafce w szatni zamkniętej na klucz.
 8. Uczestnik musi uzyskać informacje o tym, jak będzie przebiegać badanie oraz zostaje zapoznany z przepisami BHP panującymi podczas badania.
 9. Uczestnik jest pod stałą opieką trenera/specjalisty ALab przeprowadzającego trening/badanie.
 10. W trakcie trwania badania w Laboratorium ALab przebywać mogą tylko osoby upoważnione oraz badany.
 11. Badanie/trening zostaje przerwane jeżeli wystąpi zagrożenie utraty bezpieczeństwa Uczestnika.
 12. Po zakończeniu badania/treningu Uczestnik opuszcza laboratorium ALab udając się do szatni.
 13. Po zakończeniu pracy z Uczestnikiem, laboratorium ALab jest porządkowane i przygotowywane do rozpoczęcia kolejnego badania/treningu.
 14. Laboratorium ALab nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania, niezgodnego z zaleceniami trenera/specjalisty ALab.
 15. Laboratorium ALab nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione poza przydzieloną i zamkniętą szafką w szatni.
 16. Uwagi dotyczące działania Laboratorium należy zgłaszać Managerowi ALab.