DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Laboratorium wysiłku fizycznego AthleticsLab dysponuje zaawansowanym sprzętem diagnostycznym i treningowym. Nasz zespół na podstawie wykonanych badań i pomiarów może określić: skład i proporcje ciała, zakres ruchomości w każdym stawie, siłę mięśniową, długość, obszar i prędkość wychyleń, przeprowadzić analizę porównawczą kończyn, ustalić asymetrię funkcjonalną i dynamiczną, zbadać wydatek energetyczny spoczynkowy i podczas zadanego wysiłku fizycznego, 

zbadać wydatek energetyczny spoczynkowy i podczas zadanego wysiłku fizycznego, przemianę materii, oszacować dzienny bilans energetyczny, wyznaczyć maksymalne (VO2MAX) i submaksymalny minutowy pobór tlenu, próg anaerobowy (AT) oraz indywidualne strefy treningowe (VO2/HR). Możemy także przeprowadzić pełne badanie spirometryczne, a po teście wysiłkowym dokonywać również oceny ryzyka krążeniowo-oddechowego przy użyciu stosowanych w nauce wskaźników – Indeks Farminghama, Duke Score, Bode Index, European Cardio Score. Diagnostykę sportową prowadzi się w spoczynku i w czasie wysiłku ćwicząc na cykloergometrze lub bieżni treningowej.

 

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYKI SPORTOWEJ:

Badanie metodą bioimpedancji  jest przeprowadzane na jednym z najdokładniejszych analizatorów składu ciała na rynku. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus). Wyniki są dokumentowane w systemie co pozwala monitorować wszelkie zmiany.

Odczyt parametrów pomiarowych zawiera: całkowitą zawartość wody w kg i w %, masę tkanki tłuszczowej w kg i w %, masę tkanki mięśniowej w kg, BMI Indeks masy ciała, Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji kanki tłuszczowej i masy mięśni), wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, BMR wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal, a także dla wskaźnik masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej i rezystancję dla poszczególnych kończyn.

PPM (PMS) określana jest tempem metabolizmu podstawowego. To najniższa, niezbędna ilość energii jakiej potrzebuje organizm do zachowania podstawowych funkcji życiowych.

Wielkość PPM (SPM) jest uzależniona od wielu czynników: rozmiaru ciała, wieku, płci oraz temperatury ciała. Podczas badania Ergospirometrem Fitmate MED wykorzystywana jest metoda kalorymetrii pośredniej, polegająca na pomiarze objętości zużytego przez organizm tlenu i wytworzonego dwutlenku węgla w jednostce czasu. Na podstawie zmierzonych parametrów respiracyjnych oblicza się ilość wydatkowanej energii.

Badanie wydolności wykonywane jest przez dr n. med. Adama Właszczuka, specjalistę fizjologa przy wykorzystaniu Ergospirometru Fitmate MED. Podczas badania mierzymy objętość tlenu wdychanego i wydychanego podczas wysiłku fizycznego zwiększając systematycznie obciążenie i w sposób ciągły monitorując akcję serca. Dzięki temu możemy określić miedzy innymi pułap tlenowy, czyli maksymalny pobór tlenu w warunkach wysiłku, który bezpośrednio określa wysiłkową wydolność organizmu.  Ponadto test umożliwia określenie średnich dla takich parametrów jak: pochłanianie tlenu na kg masy ciała w ml na minutę, wentylację płuc w litrach na minutę, częstotliwość oddechową w ostatnich 15 sek., tętno w ostatnich 15 sek., stężenie tlenu w wydychanym powietrzu, oraz wydatkowanie energii w kcal na godzinę w ostatnich 15 sek.

Na podstawie wyników testu wyznaczane są strefy treningowe, wskazujące na zakres tętna i obciążenia, które należy zastosować aby osiągnąć określony cel treningowy (utrata tkanki tłuszczowej, zwiększenie wydolności, zwiększenie objętości glikogenu mięśniowego)..

System GYKO wykorzystywany jest w naszym laboratorium przede wszystkim do oceny maksymalnej siły mięśniowej. Za pomocą specjalnego protokołu, GYKO ma możliwość oceny 1RM (maksymalnej wielkość ciężaru), na podstawie której możliwe jest dopasowanie obciążenia treningowego dla różnych typów wysiłku (RAPID, EXPLOSIVE, DYNAMIC, MAKSIMUM). Następnie w trakcie treningu można wykorzystać GYKO do analizy sytuacji – system informuje dźwiękowo, czy dane powtórzenie mieści się w obliczonych wytycznych. 

Wyniki i analizy są dokumentowane w systemie. Pozwala to na ewaluację i raportowanie postępów w treningu.

 

Inne możliwości wykorzystania systemu GYKO pozwalają na:

Pomiar zakresu ruchomości w stawach.

– pomiar ROM w każdym stawie (ROM, FLUIDITY, VELOCITY)

– asymetria ROM, porównanie kończyn

– rozwój ROM, ustalanie procent poprawy od poprzedniego wyniku

 

Pomiar siły/mocy w każdym zakresie ruchowym

– pomiar siły w każdym stawie (WAT, FORCE, VELOCITY)

– asymetria siły, porównanie kończyn

– rozwój siły , ustalanie progresu w względem  poprzedniego pomiaru

 

Analiza stabilności – system GYKO analizuje wychylenia:

– długość i obszar wychyleń kończyn względem środka ciężkości ciała 

– prędkość tych  wychyleń